On-Demand - Trenton Thornock, Wyoming Hyperscale White Box